balandžio 21, 2021

Forbes technologijų tarybos įžvalgos dėl migracijos į Cloud

Forbes technologijų tarybos nariai pasidalino savo įžvalgomis dėl migracijos į Cloud strategijų, idant verslas maksimaliai išnaudotų suteikiamas galimybes.

1. Taupymo planas ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Pasak Bob Fabien Zinga, organizacijos, po pandemijos svarstančios perskelti savo infrastruktūrą į debesį, turėtų 3-6 mėnesius akylai stebėti savo išlaidas, fiksuoti būtinuosius greitaveikos bei resursų panaudojimo parametrus ir su Cloud paslaugų tiekėju, kur įmanoma ir logiška, pasirašyti ilgalaikio bendradarbiavimo įsipareigojimą (angl. Reserved Instances) dėl tų resursų, kurių naudojimo apimtis galima bent kiek aiškiau prognozuoti. Tai padės taupant užtikrinti būtinuosius resursus.

2. Kibernetinio saugumo grėsmių vertinimas ir valdymas

„Cloud infrastruktūros saugumu reikia rūpintis iš anksto, idant vėliau nekiltų problemų ir nereikalingo galvos skausmo“, ragina Technologijos tarybos narys John Shin. Saugumo grėsmės dažniausiai atsiranda dėl skubotos migracijos į Cloud, nepakankamo planavimo ir pasiruošimo migruoti. Būtina nusimatyti galimas grėsmes ir aktyvuoti būtinuosius saugumo Cloud‘e elementus – Security-IN-the-Cloud.

3. Ugniasienės, apsauga nuo virusų ir automatiniai atnaujinimai

Adam Stern atkreipia dėmesį, kad nebūtinos brangios ar sudėtingos ugniasienės, tačiau svarbiausia, kad saugumo Cloud‘e sprendimai būtų kažkas daugiau, nei tai, kas skirta tipiškam vartotojui. Ugniasienės sprendimai, apsaugos nuo kenkėjiškų programų sprendimai ir automatizuoti naujinimai – absoliučiai būtini elementai saugumui užtikrinti.

4. Pasirinkite Multi-Cloud arba Hybrid Cloud aplinką

„Kelių Cloud aplinkų strategija dažnai leidžia efektyviau optimizuoti išlaidas. Tai įgalina galimybę diversifikuoti rizikas, lanksčiai diegti naujoves ir neprarasti produkto funkcionalumo pranašumų“, sako Nicola Morini Bianzino.

5. Backup ir Recovery sprendimais papildytos duomenų valdymo strategijos

Kad vertingiausias Jūsų turtas – duomenys – išliktų saugūs, būtina turėti patikimą IT ir Cloud infrastruktūros valdymo strategiją. „Ši strategija turėtų būti papildyta sprendimais, įgalinančiais efektyvias rezervinių kopijų, duomenų replikavimo, atkūrimo procedūras, idant bet kuriuo metu, iš bet kurios lokacijos būtų išsaugota visapusiška prieiga prie informacijos ir užtikrintas veiklos tęstinumas“, įsitikinęs įrangos ekspertas Danny Allan. Dar geriau, jeigu yra galimybė refaktorinti migruotas aplikacijas į aukšto patikimumo (angl. high-availability) sprendimus, maksimaliai išnaudojančius Cloud–native technologijas ir leidžiančias užtikrinti dar didesnį verslo tęstinumą.

6. Holistinio mąstymo privalumai

Pasak B. Roy, planuojant Cloud infrastruktūrą praverčia holistinis mąstymas. Kaip programinė įranga ar atskiri jos elementai galėtų dar efektyviau sąveikauti tarpusavyje ir generuoti sinergiją, idant išvengtumėte papildomų išlaidų ir veiktumėte efektyviai. Rinkdamiesi programinę įrangą planuokite programinės įrangos sąveikumą ir integralumą, tai leis aktyvuoti automatizavimo sprendimus, pagreitins procesus.

7. Dinamiškai valdykite Cloud resursus

Kris Beevers sako, kad įmonė turėtų turėti Cloud paslaugų komandą arba patikimą valdomų Cloud paslaugų partnerį, kuris, atsižvelgiant į Cloud apkrovas ir resursų poreikį, naudojant modernias praktikas, valdytų Cloud paslaugų apimtis ir išlaidas, optimizuotų našumą ir pan. Pasak jo, stebėsenai naudinga turėti platformą, kurioje galima matyti visas savo Cloud paslaugas ir jų veiklos parametrus.

8. Kuo daugiau Cloud-native paslaugų

“Cloud infrastruktūros valdymas, lyginant su tradicine, prašosi kitokio mąstymo”, sako L. Patel. Jei nenaudosite Cloud native paslaugų, vien tik Lift-and-Shift migracija tikrai nepadės optimizuoti išlaidų, nes nebus galima aktyvuoti serverless ar automatizuotų resursų padauginimo sprendimų, kitų valdomų Cloud paslaugų. Iš mūsų patirties, daugiausiai laimi, tiek kaštų taupymo, tiek greitaveikos ir verslo pasitenkinimo prasme, tos įmonės, kurios ne tik migruoja į Cloud, bet ir refaktorina savo aplikacijas naudoti kuo daugiau Cloud-native paslaugų (pradedant nuo DBaaS, Kubernete/AKS, iki App Services ar net AWS Lambda / Azure Functions serverless’inių paslaugų)

9. Stebėsenos ir valdymo galimybių panaudojimas

Dažnai įmonės valdo daugiau nei vieną Cloud. „Multi-Cloud monitoringo ir valdymo sprendimai padėtų aktyviai tvarkytis su iššūkiais, kol jie dar netapo problema ir galvos skausmu“, įsitikinęs Brian Keith, Microsoft atstovas Forbes technologijų taryboje.

10. Cloud virtualios darbo vietos (Cloud Virtual Desktop)

J. Tyler Rohrer rekomenduoja darbą per nuotolį organizuoti naudojant Cloud sprendimus, kai vartotojui pakanka ekrano ir prieeigos raktų, idant prisijungtų prie savo darbo vietos. Virtualios darbo vietos sprendimai leidžia valdyti vartotojų prieeigas, reikalingus resursus per nuotolį, juos didinti ar mažinti, tačiau tam reikalinga vartotojų migracijos strategija ir tinkama programinė įranga.

Mūsų įžvalga:

Beje, ši Cloud paslauga ypatingai praverčia įmonėms, kuriose didelė darbuotojų kaita, dinamiškas darbuotojų kiekis, o kompiuterinės įrangos tiekimas ribotas (pvz., pastaruoju COVID’iniu metu neretai organizacijai tenka ilgai laukti naujo kompiuterio naujam darbuotojui).

11. Ar neturite nereikalingų resursų?

Gavin McMurdo ragina akylai stebėti, ar neturite užsakytų išteklių, kurie Jums nereikalingi ir kainuoja. Dauguma Cloud resursų yra užsakomi, todėl jų nenaudojant reikia juos išjungti. Esant poreikiui juos vėl galėsite aktyvuoti. Ekspertas atkreipia dėmesį, kad kai kurie valdomų Cloud paslauga tiekėjai papildomai apmokestina tarpines tinklo išlaidas, kiti to nedaro, todėl kontroliuokite savo sąskaitas.

Mūsų įžvalga:

Dažniausiai iki 20-30% tipinio kliento sąskaitos už AWS/Azure, kuris kreipiasi į Skaylink, kaip valdomų Cloud paslaugų teikėją, sudaro nenaudojami arba pertekliniai resursai. Tai dažniausiai būna quick-wins’u, kuris padeda greitai sumažinti kliento sąskaitą. Vėliau seka sudėtingesni infrastruktūros tobulinimo, vystymo, aplikacijų refaktorinimo ir programuotojų produktyvumo didinimo darbai.

12. Pareigybėmis grįsta prieiga

Vienas iš būdų optimizuoti Cloud išlaidas – pareigybėmis grįstos prieigos arba resursų apsaugos sprendimai, leidžiantys vartotojams pasiekti reikalingus Cloud išteklius ir sumažinantys IT šešėlio riziką.

13. SASE sprendimai

Sparčiai augant Cloud sprendimų pritaikomumui, pasenę, skirtingi saugos sprendimai, skirti darbui vietoje, nėra tinkami apsaugi darbo vietą per nuotolį. “Siekiant apsaugoti savo Cloud, verslas gali pasinaudoti SASE (angl. Secure Access Service Edge) sprendimu, kuris savyje talpina paprastą naudojimą, išlaidų efektyvumą ir saugumą”, sako A. Kahol iš Bitgalass.

Patikėkite savo Cloud inftastruktūros valdymą Skaylink – valdomų Cloud ir IT paslaugų lyderiui Baltijos šalyse.

Šaltinis: Moving To The Cloud? 13 Steps To Optimize Savings And Efficiency